"effective implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne wdrożenie
  1. effective przymiotnik + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The campaign and its effective implementation was made possible by the participation of women workers.

powered by  eTutor logo