"effective application" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne zastosowanie
  1. effective przymiotnik + application rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is hoped that the research will lead to more effective application of new advanced manufacturing technology.