"effective alternative" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna alternatywa
  1. effective przymiotnik + alternative rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However they are a very cost effective alternative to more exotic/expensive materials.