"early depiction" — Słownik kolokacji angielskich

early depiction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne przedstawienie
  1. early przymiotnik + depiction rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many early depictions of dogs are in hunting scenes.

    Podobne kolokacje: