"drive into one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jazda do czyjś klatka piersiowa
  1. drive czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And then I drove the knife into his chest.