"distant beach" — Słownik kolokacji angielskich

distant beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleka plaża
  1. distant przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was a pebble that long ago and on some distant beach the sea had worn smooth.

    Podobne kolokacje: