"dirty picture" — Słownik kolokacji angielskich

dirty picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brudny obraz
  1. dirty przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Story goes he forced her to model for dirty pictures.