"design is considered" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest uznawany
  1. consider czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This was one of the few places in which the design could have been considered lacking.

    Podobne kolokacje: