Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"decision to send" — Słownik kolokacji angielskich

decision to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): decyzja wysłać
  1. send czasownik + decision rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At any rate, the decision to send her to us was made on an administrative level.

    Podobne kolokacje: