"cling to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uchwycić się czyjś klatka piersiowa
  1. cling czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His jersey clung to his chest in large damp patches.