"bring at the moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś w tej chwili
  1. bring czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Claudia's shout brought her back at the very last moment.

    Podobne kolokacje: