"around women" — Słownik kolokacji angielskich

around women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wokół kobiet
  1. around przyimek + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    I was rather shy around women as a young man.

    Podobne kolokacje: