"address standards" — Słownik kolokacji angielskich

address standards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): standardy adresu
  1. address czasownik + standard rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Board presently has an active project to address standards for natural resources.