"Image Entertainment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obraz Rozrywka
  1. image rzeczownik + entertainment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The performance was released on May 6, 2008 through Image Entertainment.