"fierce" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fierce przymiotnik

fierce + rzeczownik
Kolokacji: 220
fierce battle • fierce competition • fierce fighting • fierce opposition • fierce resistance • fierce debate • fierce rival • fierce eye • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
  • The Administration has hit fierce opposition over two issues, workers' rights and environmental standards.
  • The bill met with fierce opposition from the state's oil interests.
  • The plans have met with fierce opposition from people living nearby.
  • Once again, the government was upset by the fierce opposition.
  • The plan, however, has run up against fierce opposition in several neighborhoods.
  • Such changes would almost certainly face fierce opposition, as some of his proposals for the system already have.
  • These troops found fierce opposition and got stuck in the area.
  • Despite fierce opposition, they won the title in 2001 and finished second the following season.
  • Like the highway plan, there was fierce opposition to this action.
  • But his plan was met with fierce opposition from the European powers.
6. fierce debate = zacięta dyskusja fierce debate
7. fierce rival = gwałtowny rywal fierce rival
8. fierce eye = gwałtowne oko fierce eye
9. fierce wind = gwałtowny wiatr fierce wind
10. fierce rivalry = zacięta rywalizacja fierce rivalry
11. fierce critic = gwałtowny krytyk fierce critic
12. fierce attack = zażarty atak fierce attack
13. fierce warrior = gwałtowny wojownik fierce warrior
14. fierce struggle = zacięta walka fierce struggle
15. fierce competitor = gwałtowny konkurent fierce competitor
16. fierce fight = zacięta walka fierce fight
17. fierce storm = gwałtowna burza fierce storm
18. fierce opponent = gwałtowny przeciwnik fierce opponent
19. fierce determination = zaciekła determinacja fierce determination
20. fierce criticism = ostra krytyka fierce criticism
21. fierce light = gwałtowne światło fierce light
22. fierce pride = gwałtowna duma fierce pride
23. fierce loyalty = bezwzględna lojalność fierce loyalty
24. fierce look = wściekłe spojrzenie fierce look
25. fierce heat = straszliwe gorąco fierce heat
26. fierce fighter = gwałtowny bokser fierce fighter
27. fierce expression = dzikie wyrażenie fierce expression
28. fierce face = zaciekła twarz fierce face
29. fierce war = zacięta wojna fierce war
30. fierce joy = gwałtowna radość fierce joy
czasownik + fierce
Kolokacji: 5
look fierce • grow fierce • sound fierce • become fierce • turn fierce
przysłówek + fierce
Kolokacji: 10
particularly fierce • most fierce • pretty fierce • increasingly fierce • equally fierce • ...
fierce + przyimek
Kolokacji: 5
fierce in • fierce with • fierce of • fierce for • fierce at

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.