ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chase" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chase czasownik

chase + rzeczownik
Kolokacji: 56
chase one's tail • chase one's dreams • chase women • chase a ball • chase girls • ...
czasownik + chase
Kolokacji: 8
start chasing • begin chasing • stop chasing • keep chasing • try to chase • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. start chasing = zacznij gonić start chasing
2. begin chasing = zacznij gonić begin chasing
chase + przyimek
Kolokacji: 29
chase down • chase after • chase off • chase out • chase up • ...
chase + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 13
chased away • once chase • constantly chase • successfully chase • frantically chase • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.