ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chase" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chase czasownik

chase + rzeczownik
Kolokacji: 56
chase one's tail • chase one's dreams • chase women • chase a ball • chase girls • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(1) tail, deer, cow, sheep
Kolokacji: 4
(2) dream, Liberty
Kolokacji: 2
(4) ball, pitch, deal
Kolokacji: 3
(5) shadow, ghost, phantom
Kolokacji: 3
(7) rabbit, squirrel
Kolokacji: 2
1. chase rabbits = króliki pościgu chase rabbits
2. chase squirrels = wiewiórki pościgu chase squirrels
(8) prey, target, stick
Kolokacji: 3
(9) butterfly, animal, Bug
Kolokacji: 3
(12) goose, chicken, pigeon
Kolokacji: 3
(13) money, Jerry
Kolokacji: 2
(14) horse, stock
Kolokacji: 2
(15) ambulance, driver
Kolokacji: 2
(16) Amy
Kolokacji: 1
(17) fly, scene
Kolokacji: 2
(18) story, rumor, history
Kolokacji: 3
czasownik + chase
Kolokacji: 8
start chasing • begin chasing • stop chasing • keep chasing • try to chase • ...
chase + przyimek
Kolokacji: 29
chase down • chase after • chase off • chase out • chase up • ...
chase + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 13
chased away • once chase • constantly chase • successfully chase • frantically chase • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.