Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"average" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

average rzeczownik

rzeczownik + average
Kolokacji: 83
batting average • bowling average • career average • industry average • state average • average of several percent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. batting average = średnia ilość uderzeń (w krykiecie i baseballu) batting average
2. bowling average = średnia kręgli bowling average
3. career average = średnia zawodowa career average
4. industry average = średnia przemysłu industry average
5. state average = średnia krajowa state average
  • The state average is about eight students for every computer.
  • The current class size is 24, compared with a state average of 21.
  • The state average of public middle and high schools is 750.
  • The 28.8% increase was well above the state average of 7% growth.
  • But only 14 percent of students take the courses, which is half the state average.
  • In the current year that amount is $7,883, compared to the state average of $6,888.
  • That is 18 percent higher than the state average of 90 cases per 100,000.
  • The state average is 105 homes for every 100 jobs.
  • There are 515 students and the class size is generally lower than the state average.
  • This is more than twice the state average for the same year.
15. Dow Jones average = Dow Jones (indeks giełdowy) Dow Jones average
16. grade point average = średnia ocen (w szkole) grade point average
17. season average = średnia pory roku season average
19. league average = średnia ligi league average
22. market average = średni kurs rynkowy market average
23. game average = średnia gry game average
24. Dow average = Dow średnia Dow average
25. Zone average = Średnia strefy Zone average
26. average of several months = średnia kilku miesięcy average of several months
27. rating average = średnia wskaźnika rating average
28. average of several times = średnia z kilkakrotnie average of several times
30. dinner average = średnia obiadu dinner average
average + czasownik
Kolokacji: 28
Dow average rises • Dow average drops • Dow average gains • Dow average closes • Dow average falls • ...
czasownik + average
Kolokacji: 38
score at an average • take at an average • finish with a batting average • raise one's average • post a batting average • ...
przymiotnik + average
Kolokacji: 59
national average • annual average • high average • industrial Dow average • weighted average • daily average • low average • ...
przyimek + average
Kolokacji: 14
on average • about average • against average • in average • by an average • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.