BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"average" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

average przymiotnik

average + rzeczownik
Kolokacji: 340
average density • average price • average score • average age • average temperature • average elevation • average income • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
3. average score = przeciętny wynik average score
4. average age = przeciętny wiek average age
6. average elevation = średnia wysokość average elevation
9. average person = przeciętny człowiek average person
11. average cost = przeciętny koszt całkowity average cost
14. average rainfall = średni poziom opadów average rainfall
15. average wage = średnie wynagrodzenie average wage
16. average height = średnia wysokość average height
17. average yield = średnia wydajność average yield
  • They might actually make up an average yield above 7 percent.
  • The return was 8.86 percent, or 86 basis points better than the average yield.
  • The average yield was 5.82 percent, up 32 basis points.
  • The average yield for the remaining six is 7.6 percent.
  • It had a return of 8.90 percent, or about 90 basis points better than the average yield this week.
  • Right now, these funds have an average 12-month yield of 6.1 percent.
  • The notes were sold at an average yield of 8.72 percent.
  • The notes were sold at an average yield of 9.22 percent, a bit lower than the market had expected.
  • The fund had a return of 9.01 percent, or about 96 basis points better than the average yield.
  • The average yield at the 10-year auction was 5.558 percent, better than expected.
18. average citizen = przeciętny obywatel average citizen
19. average length = długość średnia average length
21. average value = wartość średnia average value
23. average increase = średni wzrost average increase
25. average worker = przeciętny robotnik average worker
26. average return = średni zwrot average return
27. average distance = średnia odległość average distance
28. average family = średnia rodzina average family
29. average fund = średni fundusz average fund
30. average student = przeciętny student average student
31. average man = przeciętny człowiek average man
32. average day = średni dzień average day
33. average American = przeciętny Amerykanin average American
34. average time = przeciętny czas average time
35. average review = średni przegląd average review
37. average amount = średnia ilość average amount
38. average user = przeciętny użytkownik average user
39. average consumer = przeciętny konsument average consumer
40. average household = przeciętne gospodarstwo domowe average household
41. average woman = przeciętna kobieta average woman
42. average weight = średnia waga average weight
43. average depth = średnia głębokość average depth
44. average people = średni ludzie average people
45. average life = średnie życie average life
47. average rent = średni czynsz average rent
48. average performance = średnie wykonanie average performance
49. average traffic = średni ruch uliczny average traffic
50. average circulation = średnie krążenie average circulation
52. average pay = przeciętne wynagrodzenie average pay
53. average life expectancy = średnia średnia długość życia average life expectancy
55. average year = średni rok average year
56. average audience = średnia publiczność average audience
57. average volume = średnia pojemność average volume
58. average player = przeciętny gracz average player
59. average gain = średni przyrost average gain
60. average grade = średnia ocen average grade
62. average stay = średni pobyt average stay
63. Average Diversity = Średnia Rozmaitość Average Diversity
64. average reader = przeciętny czytelnik average reader
65. average altitude = średnia wysokość average altitude
66. average Bill = przeciętny Bill average Bill
67. average investor = przeciętny inwestor average investor
68. average home = średni dom average home
69. average margin = średni margines average margin
70. average viewer = przeciętny widz average viewer
71. average Joe = Jan Kowalski, przeciętny zjadacz chleba (określenie przeciętnego obywatela) average Joe
72. average lifespan = średnia długość życia average lifespan
73. average intelligence = przeciętna inteligencja average intelligence
74. average guy = przeciętny facet average guy
75. average population = populacja średniej average population
76. average ratio = przeciętny wskaźnik average ratio
77. average voter = przeciętny wyborca average voter
78. average estimate = średnia ocena average estimate
79. Average Satisfaction = Średnie Zadowolenie Average Satisfaction
80. average loss = strata awaryjna average loss
81. average house = średni dom average house
82. average customer = przeciętny klient average customer
83. average homeowner = przeciętny gospodarz average homeowner
84. average duration = średni czas average duration
85. average share = średnia część average share
86. average fare = średnia opłata za przejazd average fare
87. average premium = średnia składka ubezpieczeniowa average premium
88. average revenue = średni przychód average revenue
89. average consumption = średnie spożycie average consumption
90. average fee = średnia opłata average fee
przysłówek + average
Kolokacji: 4
pretty average • perfectly average • merely average • fairly average
average + przyimek
Kolokacji: 3
average in • average for • average per

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.