"widespread recognition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpowszechnione rozpoznanie
  1. widespread przymiotnik + recognition rzeczownik
    Silna kolokacja

    "There was a widespread and growing recognition that the company had to be restructured."

powered by  eTutor logo