"tell about the project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz o projekcie
  1. tell czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I' like to tell you about the project.

    Podobne kolokacje: