"such as design" — Słownik kolokacji angielskich

such as design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taki jak projekt
  1. such przyimek + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The threads also can be made with many variations such as the materials, size, color and design.

    Podobne kolokacje: