"select one's words" — Słownik kolokacji angielskich

select one's words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierać czyjś słowa
  1. select czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was as if he were in two minds about something and must select his words with care.

    Podobne kolokacje: