"routinely drink" — Słownik kolokacji angielskich

routinely drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rutynowo pij
  1. drink czasownik + routinely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Carter routinely drinks himself to sleep around his house, waking up in his clothes.

    Podobne kolokacje: