"rigorously designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rygorystycznie zaprojektować
  1. design czasownik + rigorously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    No matter how rigorously designed empirical studies may be, their value is always relative to the explicit formulation of the theory they are designed to serve.