"retirement money" — Słownik kolokacji angielskich

retirement money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): emerytura pieniądze
  1. retirement rzeczownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    My retirement money is there, too, just like everyone else's.

powered by  eTutor logo