"retire from the stage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opuść etap
  1. retire czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She retired from the stage in 1946, and turned to teaching.