"put in one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

put in one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawijać czyjś napój
  1. put czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Kelly later admits that she put the laxatives in his drink and they break up.

    Podobne kolokacje: