Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"plan to run" — Słownik kolokacji angielskich

plan to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan na serię
  1. plan czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    Did she plan to run for his old job in 2008?

    Podobne kolokacje: