Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"over the port" — Słownik kolokacji angielskich

over the port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad portem
  1. over przyimek + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With the ladies I left the men over the port and went into the drawing-room.

    Podobne kolokacje: