"need to come" — Słownik kolokacji angielskich

need to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzebuj przyjść
  1. need czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    Nothing is needed to be done or needs to come at the moment.

    Podobne kolokacje: