"memorable image" — Słownik kolokacji angielskich

memorable image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezapomniany obraz
  1. memorable przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That entrance should have been a memorable image of fear, courage and resolution.