"like to send" — Słownik kolokacji angielskich

like to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić wysłać
  1. like czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    But, see, I don't like to send the thing back after two weeks.

    Podobne kolokacje: