"lie underneath" — Słownik kolokacji angielskich

lie underneath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamstwo spód
  1. lie czasownik + underneath przyimek
    Zwykła kolokacja

    She was lying underneath him, half on and half off the seat.

    Podobne kolokacje: