"image of people" — Słownik kolokacji angielskich

image of people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizerunek ludzi
  1. people rzeczownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sleep came laced with images of people she had left behind.

    Podobne kolokacje: