"grieving woman" — Słownik kolokacji angielskich

grieving woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpaczając po kobiecie
  1. grieving przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But Fiona could give the grieving woman some ease.

    Podobne kolokacje: