"faithless woman" — Słownik kolokacji angielskich

faithless woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiarołomna kobieta
  1. faithless przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Panicked, the faithless woman hides her lover in an old tub.

    Podobne kolokacje: