"effective technique" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktyczna metoda
  1. effective przymiotnik + technique rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A much more effective technique is to suggest to the group that it takes a break from the task.