"detect in one's stages" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykrywać w czyjś etapy
  1. detect czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His physicians detected the illness in its first stages.