"decreasingly effective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz mniej skuteczny
  1. decreasingly przysłówek + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    For there was a virus loose on that planet, a virus which killed every human it infected, unless the victim got continuous dosages of a decreasingly effective antidote at regular intervals for the rest of his life.

    Podobne kolokacje: