"current primate" — Słownik kolokacji angielskich

current primate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny prymas
  1. current przymiotnik + primate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current primate of the province is Archbishop Solomon Tilewa Johnson.

    Podobne kolokacje: