"current dispute" — Słownik kolokacji angielskich

current dispute kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny spór
  1. current przymiotnik + dispute rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Two main provisions are at the heart of the current dispute.