"buy vaccines" — Słownik kolokacji angielskich

buy vaccines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup szczepionki
  1. buy czasownik + vaccine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But now the White House has deferred action on an emergency plan to buy vaccines and distribute them to cities and states.

    Podobne kolokacje: