"buy cocaine" — Słownik kolokacji angielskich

buy cocaine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kokainę
  1. buy czasownik + cocaine rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That was the day Howe admitted trying to buy cocaine.

    Podobne kolokacje: