"beckon to come" — Słownik kolokacji angielskich

beckon to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skiń przyjść
  1. beckon czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    She beckoned him to come and sit next to her on the stairs.

    Podobne kolokacje: