"Sun-like star" — Słownik kolokacji angielskich

Sun-like star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gwiazda w stylu słońce
  1. sun-like przymiotnik + star rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A sun-like star usually takes around 100 million years to form.

    Podobne kolokacje: