"sell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sell czasownik

sell + rzeczownik
Kolokacji: 661
sell products • sell shares • sell stock • sell tickets • sell goods • sell assets • sell drugs • sell bonds • sell paintings • sell insurance • ...
czasownik + sell
Kolokacji: 77
begin selling • start selling • stop selling • help sell • consider selling • sold for scrapping • continue selling • plan to sell • try to sell • ...
sell + przyimek
Kolokacji: 70
sell out • sell off • sell up • sell below • sell for • ...
sell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 117
eventually sell • sold worldwide • sold separately • sell directly • sold exclusively • sell short • originally sold • actually sell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. eventually sell = ostatecznie sprzedaj eventually sell
2. sold worldwide = sprzedany na całym świecie sold worldwide
3. sold separately = sprzedany oddzielnie sold separately
4. sell directly = sprzedaj bezpośrednio sell directly
6. originally sold = początkowo sprzedać originally sold
7. quickly sell = szybko sprzedaj quickly sell
8. actually sell = faktycznie sprzedaj actually sell
10. later sell = później sprzedaj later sell
11. finally sell = w końcu sprzedaj finally sell
12. sold primarily = sprzedany pierwotnie sold primarily
13. sell poorly = sprzedaj ubogo sell poorly
14. widely sold = powszechnie sprzedany widely sold
15. commonly sold = powszechnie sprzedać commonly sold
16. initially sell = początkowo sprzedaj initially sell
18. illegally sell = nielegalnie sprzedaj illegally sell
19. sold mainly = sprzedany głównie sold mainly
20. sold abroad = sprzedany za granicą sold abroad
21. sold alone = sprzedany w pojedynkę sold alone
22. once sell = kiedyś sprzedaj once sell
24. generally sold = ogólnie sprzedać generally sold
25. sell short = sprzedawać bez pokrycia (na giełdzie) sell short
26. sell briskly = sprzedaj dziarsko sell briskly
27. no longer sell = już nie sprzedaj no longer sell
28. sell out quickly = sprzedaj się szybko sell out quickly
30. legally sold = prawnie sprzedać legally sold
31. simply sell = po prostu sprzedaj simply sell
32. sold annually = sprzedany rocznie sold annually
33. normally sell = zwykle sprzedaj normally sell
34. sold overseas = sprzedany za granicą sold overseas
36. sold locally = sprzedany w okolicy sold locally
37. sold privately = sprzedany prywatnie sold privately
38. sold openly = sprzedany otwarcie sold openly
39. easily sell = łatwo sprzedaj easily sell
40. sold individually = sprzedany indywidualnie sold individually
41. sold cheaply = sprzedany tanio sold cheaply

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.