"sell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sell czasownik

sell + rzeczownik
Kolokacji: 661
sell products • sell shares • sell stock • sell tickets • sell goods • sell assets • sell drugs • sell bonds • sell paintings • sell insurance • ...
czasownik + sell
Kolokacji: 77
begin selling • start selling • stop selling • help sell • consider selling • sold for scrapping • continue selling • plan to sell • try to sell • ...
sell + przyimek
Kolokacji: 70
sell out • sell off • sell up • sell below • sell for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
1. sell out = wyprzedać, dobrze się sprzedawać sell out
2. sell off = wyprzedaj sell off
3. sell below = sprzedaj poniżej sell below
4. sell for = sprzedaj sell for
5. sell at = kosztować, sprzedawać się za, sprzedawać się po, być sprzedawanym za, być sprzedawanym po (cenie) sell at
6. sold under = sprzedany poniżej sold under
7. sell to = sprzedawać aby sell to
8. sell through = sprzedaj całkowicie sell through
9. sell by = sprzedawać przez sell by
10. sell within = sprzedaj wewnątrz sell within
11. sold since = sprzedany od tej pory sold since
12. sold throughout = sprzedany przez cały czas sold throughout
13. sell in = sprzedawać w sell in
14. sell during = sprzedawać podczas sell during
15. sell without = sprzedaj na zewnątrz sell without
16. sold until = sprzedany do czasu gdy sold until
17. sell on = sprzedawać na sell on
18. sold over = sprzedany ponad sold over
19. sold into = sprzedany do sold into
20. sell before = sprzedaj wcześniej sell before
21. sell after = sprzedaj potem sell after
22. sell around = sprzedaj wokół sell around
23. sell across = sprzedaj wszerz sell across
24. sell from = sprzedawać z sell from
25. sell outside = sprzedaj na zewnątrz sell outside
26. sell with = sprzedawać z sell with
27. sell about = sprzedawać około sell about
28. sell including = sprzedawać w tym sell including
29. sold alongside = sprzedany wzdłuż sold alongside
30. sell of = sprzedawać z sell of
31. sold via = sprzedany przez sold via
32. sold between = sprzedany pośrodku sold between
33. sell despite = sprzedawać pomimo sell despite
34. sell up = sprzedawać wszystko sell up
35. sell among = sprzedawać wśród sell among
36. sell out within = sprzedaj się wewnątrz sell out within
37. sell out to = sprzedaj się sell out to
38. sell off to = wyprzedawać aby sell off to
40. sell out in = sprzedawać się w sell out in
41. sold out for = brak towaru dla sold out for
42. sell out at = sprzedaj na zewnątrz sell out at
44. sell off in = wyprzedawać w sell off in
45. sell that = sprzedaj to sell that
46. sell above = sprzedaj wyżej sell above
47. sell down = sprzedaj w dół sell down
48. sell near = sprzedaj blisko sell near
49. sell against = sprzedawać przeciwko sell against
sell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 117
eventually sell • sold worldwide • sold separately • sell directly • sold exclusively • sell short • originally sold • actually sell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.