ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"note" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

note czasownik

note + rzeczownik
Kolokacji: 61
note similarities • note the difference • note the lack • note the changes • note one's expression • ...
czasownik + note
Kolokacji: 7
fail to note • note before completing • noted for playing • noted for using • help noting • ...
note + przyimek
Kolokacji: 42
note down • noted by • noted during • note in • note among • ...
note + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
further note • noted earlier • later note • particularly noted • especially noted • most noted • duly noted • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
4. later note = później notatka later note
5. especially noted = szczególnie zauważyć especially noted
6. most noted = najbardziej zauważony most noted
7. duly noted = zrozumiano i wzięto pod uwagę, odnotowano duly noted
8. widely noted = powszechnie zauważony widely noted
9. once note = kiedyś notatka once note
10. briefly noted = pokrótce zauważyć briefly noted
11. carefully note = ostrożnie notatka carefully note
13. note wryly = zauważ cierpko note wryly
14. well noted = dobrze zauważyć well noted
15. correctly note = poprawnie notatka correctly note
16. pointedly note = w sposób ostentacyjny notatka pointedly note
17. simply note = po prostu notatka simply note
18. proudly note = dumnie notatka proudly note

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.