"implement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

implement czasownik

implement + rzeczownik
Kolokacji: 59
implement policies • implement programs • implement changes • implement reforms • implement measures • implement strategies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
5. implement measures = środki narzędzia implement measures
7. implement projects = projekty narzędzia implement projects
11. implement rules = zasady narzędzia implement rules
16. implement solutions = rozwiązania narzędzia implement solutions
17. implement regulations = wprowadzać przepisy, wdrażać przepisy implement regulations
18. implement standards = standardy narzędzia implement standards
19. implement features = cechy narzędzia implement features
czasownik + implement
Kolokacji: 14
begin implementing • required to implement • used to implement • need to implement • try to implement • ...
implement + przyimek
Kolokacji: 29
implemented by • implemented through • implemented in • implemented at • implemented with • ...
implement + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 45
fully implemented • successfully implemented • immediately implement • actually implement • properly implemented • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.